طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی

اسلایدها:

اسلاید 1

اسلاید 2

اسلاید 3

اسلاید 4

اسلاید 5

اسلاید 6

اسلاید 7

اسلاید 8