مهندسی نرم افزار

مهندسي-نرم افزار (کتاب پرسمن – ترجمه جعفرنژاد قمی)